Automehāniķis

DARBA SATURS Automehāniķis jeb autoservisa speciālists pārbauda automašīnas, nosaka to defektus un remontē. Viņš izpilda arī automašīnas regulāros apskates un uzturēšanas darbus.

 

Saņemot kārtējā tehniskā apskatē vai remontā automašīnu, automehāniķis uzklausa automašīnas īpašnieku par tehniskiem traucējumiem vai bojājumiem. Lielā autoservisā automašīnas īpašnieks informāciju par tehniskajām problēmām izstāsta apkalpojošā dienesta darbiniekam, kurš tālāk informāciju nodod automehāniķim.

 

Lai atklātu bojājumu cēloni, automehāniķis vispirms pārbauda sistēmu un detaļu darbību, tad izlemj, kuras sistēmas un detaļas nevar izraisīt šādu bojājumu. Piemēram, ja nedarbojas gaisa kondicionēšanas iekārta, automehāniķis pārbauda, vai iemesls ir tik vienkāršs kā nepietiekams dzesēšanas šķidruma līmenis, vai arī bojāta ir elektroenerģijas apgādes sistēma, kas izraisa īssavienojumu gaisa kondicionēšanas iekārta. Lai pārbaudītu automašīnas mehānismus un noteiktu bojājumu cēloni, kā vienu no diagnosticēšanas paņēmieniem viņš izmanto pārbaudes braucienu. Pārbaužu rezultāti parāda, vai attiecīgā detaļa ir saglabājama un remontējama vai arī tā jānomaina.

Veicot automašīnas kārtējo tehnisko apskati un pārbaudot visus galvenos mehānismus, automehāniķis izmanto kontrolsarakstu. Šādā autoražotāja izveidotā sarakstā ir noteikts detaļu vai mehānisma nomaiņas laiks (īpaši svarīgi to ievērot automašīnu garantijas termiņā), piemēram, pēc noteikta nobrauktu kilometru daudzuma jānomaina kāda konkrēta detaļa pat tad, ja tā ir darba kārtībā.

 

Automašīnas tehniskās apskates laikā automehāniķis pirmām kārtām pārbauda motoru, piemēram, eļļošanas, dzesēšanas, aizdedzes un izplūdes sistēmas darbību. Tāpat viņš pārbauda sajūga, pārnesumu kārbu darbību, riteņu ģeometriju, stūres iekārtu un bremžu sistēmu darbību, elektroiekārtas, piemēram, apgaismojuma, drošības, komforta sistēmas, un veic to tehniskās apkopes darbus. Automehāniķis vizuāli novērtē virsbūves un apdares elementus, arī salona stāvokli. Dažos gadījumos automehāniķis remontē vai nomaina bojāto detaļu, pirms tā izraisa traucēju­mus citu automašīnas mehānismu darbībā.

 

Automehāniķis salīdzina datorizētās diagnostikas iekārtas rādījumus ar ražotāja apstiprinātajiem standartiem pārbaudāmajam mehānismam. Novirzes, kas lielākas par pieļaujamo normu, ļauj automehāniķim secināt, kurām sastāvdaļām ir nepieciešams pievērst papildu uzmanību.

 

Lielos automobiļu remonta uzņēmumos automehāniķis parasti specializējas kādu noteiktu remontdarbu veikšanā, piemēram, aizdedzes, bremžu, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmas remontdarbi, riepu balansēšana, stūres mehānisma tehniskā apkope.

 

DARBA IESPĒJAS Automehāniķis var strādāt valsts vai privātuzņēmumos, piemēram, automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros vai automobiļu tehniskās apskates punktos. Automehāniķis var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.

 

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA Vispārējā pamatizglītība.
Mācību ilgums - 4 gadi

Mācību priekšmeti:

 Latviešu valoda un literatūra
Svešvaloda
Psiholoģija
Matemātika
Lietišķā informātika
Dabas zinības
Ekonomika
Latvijas un pasaules vēsture
Vides zinības
Profesionālie mācību priekšmeti :
Automobiļu uzbūve
Automobiļu remonts
Atslēdznieku darbu tehnoloģija
Metālapstrādes tehnoloģija
Lietišķā krievu val.
Elektrotehnika un automobiļu
elektroiekārtas
Iekšdedzes motori
Automobiļu tehniskā apkope, diagnostika
Tehniskā rasēšana
Darba aizsardzība un drošība
Praktiskās mācības:
Atslēdznieku darbi un mērījumi
Elektrotehnika , elektroiekārtas
Šasijas agregāti un to remonts
Virsbūves remonts
Motoru remonts ,tehniskā apkope
Sports
Kvalifikācijas prakse

 

 

 

 

 

 

 

 

IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, automehāniķa pienākumu specifikas, kvalifikācijas un darba pieredzes, piemēram, to būtiski ietekmē apstāklis, ja automehāniķa vadībā strādā citi darbinieki.

 

RADNIECĪGĀS PROFESIJAS
Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks
Kuģu motoru mehāniķis
Elektromehānisko iekārtu mehāniķis
Elektronisko iekārtu mehāniķis
Radio un televīzijas iekārtu mehāniķis
Transporta līdzekļu vadītājs